ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ไปหนองช้าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ไปหนองช้าง

วันที่ 27 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปหนองช้าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  2  ป้าย 
เปิดไฟล์
วันที่ : 27 เมษายน 65   View : 16